Styrelsen informerar

Nyhetsbrev från förbundsstyrelsen – nummer 1 2019

Nyhetsbrev från förbundsstyrelsen – nummer 2 2018

Nyhetsbrev från förbundsstyrelsen – nummer 1 2018

Nyhetsbrev från förbundsstyrelsen – nummer 1 2017

Nyhetsbrev från förbundsstyrelsen – nummer 4 2016

Nyhetsbrev från förbundsstyrelsen – nummer 3 2016

Nyhetsbrev från förbundsstyrelsen – nummer 2 2016

Nyhetsbrev från förbundsstyrelsen – nummer 1 2016

Styrelsen informerar 160329

Styrelsen informerar 160202

Nyhetsbrev från förbundsstyrelsen – nummer 5 2015

Nyhetsbrev från förbundsstyrelsen – nummer 4 2015

Nyhetsbrev från förbundsstyrelsen – nummer 3 2015

Nyhetsbrev från förbundsstyrelsen – nummer 2 2015

Förbundsstyrelsens möte – telefonmöte den 1 juni 2015

 • Förbundsstyrelsen hade den 1 juni ett telefonmöte.
 • Ivan Forsgren och Jan Palmén rapporterade att den nya kontoplanen håller på att trimmas in.
 • Styrelsen beslöt att införa ett medlemserbjudande för nya medlemmar som inte var medlemmar 2014 om 350 kr per 1 september och som gäller hela nästa år.
 • En arbetsgrupp för Samlamera utsågs och den består av består av Hans-Ove Aldenbrink (sammankallande), Per Bunnstad, Ivan Forsgren och Lars Nordberg. Arbetsgruppens uppgift är att utarbeta underlag till förändringar av sajten för vidare beslut i förbundsstyrelsen.
 • Hans-Ove Aldenbrink meddelade att det nya medlemsregistret nu är i drift.
 • Det beslutades att kongressen 2016 genomförs med SFF-dagar den 15–17 april i Skara. SFF-dagar 15–16 april och kongress 16–17 april. Enligt stadgarna ska motioner till förbundskongressen skriftligen ha inkommit till förbundskansliet senast den 15 december. Annonsering om kongressen kommer att ske i Filatelisten samt genom utlysning på förbundets webbsida.
 • Nästa möte blir ett telefonmöte och det äger rum torsdagen den 10 september.
 • Fredagen den 30 oktober blir nästa fysiska möte och det genomförs i samband med Nordia 2015 i Täby.

Inlagt torsdag 11 juni 2015

x

Nyhetsbrev från förbundsstyrelsen – nummer 1 2015

Förbundsstyrelsen hade möte i Värnamo den 13 mars 2015

 • Förbundsstyrelsen sammanträdde den 13 mars i Värnamo.
 • Kongressen 2016 diskuterades och vi beslutade att kongressen förläggs till Skara.
 • Vi kunde konstatera att antalet betalande medlemmar överstiger det beräknade antalet i budgeten.
 • Årsredovisningen är nu undertecknad och sedan revisorernas genomgång kommer den att läggas ut på hemsidan.
 • Strategigruppen redovisade sin slutrapport och även den kommer att läggas ut på hemsidan. Det beslöts att införa ett nyhetsbrev i enlighet med Strategigruppens förslag. Det första nyhetsbrevet kommer att skickas till föreningsordföranden eller föreningarnas postmottagare, men avsikten är att det ska skickas till föreningarnas samtliga styrelsemedlemmar. För närvarande saknar vi många styrelsemedlemmar e-postadresser och medlemsregistret måste därför uppdateras. Målet är att nyhetsbrevet med tiden ska skickas månatligt till samtliga medlemmar som angivit sina e-postadresser.
 • Nästa styrelsemöte blir ett telefonmöte som äger rum den 1 juni.

Inlagt torsdag 19 mars 2015

Förbundsstyrelsen hade möte 2 februari 2015

I går genomförde förbundsstyrelsen ett styrelsemöte per telefon. Vid mötet deltog alla ledamöter, samt Per Bunnstad och Ulf Nilsson samt delvis även Lars Nordberg som adjungerad.

 • Årsbokslutet för 2014 diskuterades och förbundsstyrelsen var nöjd med överskottet på 91.000 kronor. Kassören konstaterade att SFF nu, för första gången på många år, har ett positivt eget kapital, men att det måste bli ännu större. En ny kontoplan har införts och den kommer underlätta den ekonomiska uppföljningen i förbundet. Vidare har dokumentet för resebestämmelser omarbetats och det nya dokumentet godkändes. Den kommande förbundskongressen 2016 diskuterades. Sonderingarna var den ska genomföras fortsätter.
 • Marknadsföringen av förbundet diskuterades och marknadsföringsgruppen fick i uppgift att diskutera inriktningen på en kommande marknadsundersökning. Gruppen kommer också att gå igenom hemsidan som bör utvecklas.
 • Strategigruppen har lämnat en rapport och den diskuterades. Det beslöts att den ska vidareutvecklas och att den ska diskuteras med medlemmarna vid SFF-dagarna i Värnamo den 13–15 mars.
 • Den 24 januari genomfördes ett förbundsledarmöte i Köpenhamn. Bo Dahlner deltog vid mötet och rapporterade om vad som avhandlats. Samarbetet mellan de nordiska förbunden är viktigt och vid mötena ges impulser till förbunden att vidareutveckla verksamheterna.
 • Utvecklingen av Samlamera diskuterades ingående. Nyhetsbrevet är nu i funktion och sajten har vidareutvecklats. Utvecklingskostnaderna för auktionssajten måste i stor utsträckning betalas med sponsorpengar. Förbundsstyrelsen beslöt därför att skapa ett speciellt konto i bokföringen för Samlamera dit öronmärkta sponsorpengar kan avsättas. Det beslöts också att utarbeta särskilda villkor för hur dessa pengar får användas.
 • Förbundsstyrelsen har tidigare beslutat att ersätta det nuvarande medlemsregistret då det är alltför dyrt. Det nya medlemsregistret ska vara i drift vid halvårsskiftet.
 • Utställningen WERNAMO 2015 den 13–15 mars diskuterades och förbundsstyrelsen konstaterade att UK:s styrelse utsett en jury. En uppdaterad mässplan diskuterades. Förbundsstyrelsen eftersträvar att besöka alla större frimärks- och vykortsmässor för att informera om SFF, sälja filatelistisk litteratur och värva nya medlemmar. Ett särskilt mässerbjudande diskuterades och det beslöts att det ska användas vi de mässor förbundsstyrelsen besöker samt vid Frimärkets Dag.
 • Nästa förbundsstyrelsemöte äger rum i Värnamo i samband med WERNAMO 2015.

Förbundsstyrelsen hade möte 17 november 2014

I dag den 17 november 2014 har förbundsstyrelsen haft telefonmöte.
Bland frågor som diskuterades märks:

 • Bokslutsprognos – där det mesta pekar på att budgeten för 2014 håller. Strategigruppens arbete redovisades och  fortsatt utveckling av Samlamera diskuterades. 
 • Diskussion förekom även om aktiviteter med SFF-dagar i samband med utställningen WERNAMO 2015 i Värnamo i mars nästa år.
 • Styrelsen ventilerade frågan om ett medlemslotteri med frågan ska utredas ytterligare.
 • Trollhättans Filatelistförening har visat intresse av att arrangera kongressen 2016 och det uppdrogs till kansliet att få fram mer detaljer om arrangemanget.
 • Styrelsen inledde arbetet med mässplan för 2015, alltså vilka som representerar SFF vid olika mässor.
 • Styrelsen hade också en diskussion om utställningsverksamheten och här går arbetet vidare genom olika möten.
 • Kansliet tar fram kostnadsförslag på byte av vissa plexiglas till utställningsramarna.
 • Nästa telefonmöte hålls den 2 februari 2015 eller tidigare om det är påkallat.
 • Nästa fysiska möte planeras till någon av dagarna vid WERNAMO 2015 13-15 mars.

Mer information kommer i det protokoll som presenteras inom kort. (141117)

•••••

HALLFRIM, värvningskampanj och mycket mer

Förbundet hade en monter på HALLFRIM 2012 i Falkenberg, där vi kunde presentera oss själva och träffa en del medlemmar personligen. Vi värdesätter de personliga kontakterna, där vi gärna tar emot synpunkter och önskemål. Vi fick också en del nya medlemmar där, och vi hälsar dem välkomna till Förbundet. Det är viktigt att vi blir fler, och vi har därför startat en ny värvningskampanj. Där behöver vi draghjälp från er, och vi vill påminna om våra värvningspremier; för varje ny medlem som du värvar får du ett presentkort värt 100 kronor. Kampanjen innehåller även ett tävlingsmoment: den som vid årets slut har värvat flest medlemmar vinner ett lite bättre pris…

Vi hade även satt av en del tid för ett styrelsemöte i anslutning till HALLFRIM 2012.

Periodbokslutet visar att vi knappt klarar budget, men tyvärr är det fortfarande många medlemmar som ännu inte har betalat för 2012. Vi fortsätter naturligtvis våra ansträngningar att erbjuda våra medlemmar attraktiva förmåner, vilket förhoppningsvis även skall intressera nya medlemmar att ansluta sig.

Vårt medlemsregister har länge ”haltat”, och vi har nu träffat överenskommelse med SFU att efter viss modifiering använda deras modell. Det kommer på sikt att innebära, att vi kan erbjuda de föreningar som så önskar, en behörighet att sköta sitt eget medlemsregister i samma miljö, vilket förmodligen skulle underlätta både för föreningen och Förbundet.

Detta innebär en utvidgning av samarbetet mellan SFU och SFF. Sedan juni månad sköts SFU:s kansli från Skillingaryd.

Vi planerar utgivning av ett par nya böcker under hösten, bland annat en Handbok för Utställningsarrangörer. Förhoppningsvis skall detta inspirera er ute i föreningarna att arrangera utställningar på olika nivåer. Det är ett utmärkt sätt att synas och att bredda intresset för filateli. Boken kommer att finnas dels på vår hemsida under ”Inloggning”, dels kommer även att kunna beställas från vårt kansli. Det är tänkt att den också skall utgöra kurslitteratur vid en kurs, som vi hoppas kunna genomföra under 2013 för föreningsrepresentanter.

På vår hemsida kan ni nu hitta kontaktinformation till ett antal kunniga föredragshållare. Ni hittar dem i ”rullgardinsmenyn” under Förbundet/Föredragshållare.

Vi kommer nu att sluta skicka ut våra protokoll till föreningarna. De kommer att finnas på vår hemsida under ”Inloggning”, där alla våra medlemmar kan läsa dem, och vi föreslår att en informationsansvarig i varje förening går in där och hämtar dem för distribution / information till de medlemmar som inte är uppkopplade mot internet.

Vi vill också påminna om den Medlemspanel som vi startar. Till den söker vi medlemmar, som har lust att framföra önskemål och synpunkter om vår verksamhet, men panelen ska även utgöra ett ”bollplank” för oss i styrelsen inför vårt framtida arbete. Du kan anmäla ditt intresse hos kansliet.

Vårt nästa styrelsemöte är planerat till 23–25 november.

Styrelsen (21 augusti 2012)

x

x

 

Information efter kongressen 2012

Stort TACK till kongressledamöterna för det förtroende ni genom den härligt ärliga debatten och genom valen visat oss. Vad gäller verksamheten framöver kan vi bara i nuläget hänvisa till den verksamhetsplan som ingick i kongressdokumentationen och som finns publicerad på vår hemsida.

Vi har haft vårt konstituerande möte, och eftersom några av oss är väl inarbetade tillsammans sedan två år tillbaka, har vi valt att fortsätta med samma arbetsuppgifter sinsemellan; det vill säga Christer Mårtensson är fortsatt sekreterare och Ivan Forsgren kassör.

Hans-Uno Hansson, som blev vald till ny vice ordförande efter Vivi-Ann Rangfors, kommer fortsatt att arbeta med IT-frågor och medlemsrekrytering. IT är ett stort och viktigt område i dag, och till sin hjälp där kommer Hans-Uno att få Tord Larsson, som har förklarat sig ”vara bra på lite av varje”, visioner och som idéspruta i allmänhet och i viss mån Bo Dahlner, som är känd för flera av oss, bland annat genom sina breda kunskaper om papperssorter och bandmärken.

Bo har redan tidigare ingått i litteraturgruppen, en uppgift som han skall fortsätta med. Han har även uttryckt önskemål att få ägna sig åt vårt marknadsföringsprojekt, där vi givetvis skall delta allihop, var och en efter sin förmåga och erfarenhet.

Jan Palmén, revisor till yrket och välkänd eldsjäl från Borås, kommer att ta över Vivi-Anns roll som Ivans biträde i ekonomifrågor, och han skall även medverka till att våra nya stadgar äntligen skall få ett modernare ansikte.

Vi är alla motiverade att få ge oss i kast med arbetet för Förbundet. Den 1–3 juni träffas vi igen och skall då närmare diskutera ”vem-som-skall-jobba-med-vad”. Vi kommer givetvis att hålla er fortlöpande informerade.

Styrelsen – tisdagen den 24 april 2012

Tack till alla för en bra kongress!

Vår nya styrelseordförande, Vivi-Ann Rangfors, har några ord att säga om kongressen 2012.

Jag har bara lovord att säga till alla, som har medverkat till kongressen; presidiet, BFF, Borås Kommun, vår egen kanslipersonal samt naturligtvis alla närvarande ombud!

Det var en kongress i positiv anda och mycket samförstånd, och det var egentligen bara serviceavgiften, för närvarande 20 kronor, och medlemsavgiftens storlek som var föremål för djupare diskussioner. Det beror naturligtvis på vår ekonomi, och det är ingen hemlighet att den inte är särskilt stark.

Från början gick styrelsens förslag ut på oförändrade avgifter, men vi flaggade samtidigt upp för, att det skulle kunna bli problem, om vi inte ganska omedelbart lyckades vända den nedåtgående trenden i medlemsutvecklingen. För att göra detta återstår ett marknadsföringsarbete, som både tar tid och kan komma att kosta lite pengar, och vi presenterade därför omedelbart vid kongressens öppnande ett alternativt förslag, innebärande en höjning till 500 kr.

Serviceavgiften på 20 kr har varit mycket omdiskuterad. Den har under de gångna två åren gett ett värdefullt tillskott, samtidigt som den har skapat mycket irritation ute i klubbarna.

Efter att ha lyssnat på och tagit intryck av många inlägg från olika delegater innan vi ajournerade oss på lördagskvällen, och faktiskt på förslag ”utanför protokollet” från ett av kongressombuden, beslutade vi oss för att dra tillbaka vårt alternativa förslag och ersätta det med ett nytt, innebärande en höjning till 520 kr och samtidigt sätta serviceavgiften till 0 kronor; det förslag som slutligen vann gehör och röstades igenom.

Jag har förståelse för att många och långa förklaringar och diskussioner på hemmaplan nu väntar för många av kongressombuden, men ni skall veta, att jag är mycket glad och tacksam över att ha fått ert förtroende och för det ”svängrum” som höjningen ger mig och mina kolleger i den nya styrelsen att kunna fortsätta det arbete, som vi påbörjade för två år sedan, och som vi hoppas skall leda till ett väl förankrat och medlemsvänligt Förbund. (Måndag 23 april 2012)

Drivs av Wordpress, av Cynatic